Εναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «Επανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης λόγω θεομηνίας».

06/08/2019 13:55  -  1 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας προσκαλεί και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

(του άρθρου 32, παρ2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019

Για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «Επανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης λόγω θεομηνίας».