Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της < Προμήθειας σωλήνων και υλικών άρδευσης λόγω θεομηνίας >, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

14/06/2019 13:44  -  1 αναγνώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της < Προμήθειας σωλήνων και υλικών άρδευσης λόγω θεομηνίας >, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης