Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια-τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού

08/06/2018 12:37  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 41307, 40518 

Πληροφορίες :Τηνιακός Ιωσήφ, Ξηραδάκη Ειρήνη

Fax    :   28430 29243

E-mail :  tiniakos@sitia.gr,

             xiradaki@sitia.gr                                                    Αρ. Πρωτ:  3074/08-06-2018    

                                                                 


Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την προμήθεια-τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, για την προμήθεια-τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 214.639,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928510-6 κολώνες φωτισμού οδών,31600000-2 ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 31500000-1 φωτιστικός εξοπλισμός & ηλεκτρικοί λαμπτήρες

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α  : «Προμήθεια-τοποθέτηση φωτιστικών ιστών ,αξίας 199.640,00 με ΦΠΑ.24%

ΟΜΑΔΑ Β  : «Προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας 14.999,91 με ΦΠΑ 24%

Για τις Ομάδες Α & Β για τα είδη που απαιτείται και η εγκατάσταση, η σύνδεση του ηλεκτρολογικού υλικού και οι απαραίτητες μετρήσεις θα γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη τουλ. Γ΄ Ομάδας.

Για τα υλικά που δεν απαιτείται η τοποθέτηση, θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018-19, από χρηματοδότηση του ΠΔΕ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018 και ΣΑΤΑ π.ε., και συγκεκριμένα από τους παρακάτω Κ.Α., για τους οποίους έχει διατεθεί η πίστωση με την 92/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες ΑΑΥ.

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.

2018

2019

ΑΑΥ-(ΑΔΑ)

30-7135.006

Προμήθεια –Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών

100.000,00

99.640,00

638/10-5-18 ΩΥ3ΩΩ1Γ-316

20-7135.009   

Προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού

10.000,00

4.999,91

639/10-5-18 6ΨΗΧΩ1Γ-Α1Σ

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη  12 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 2 μήνες , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ


 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ