12-10-2018. Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΩΝ » του Παραδοτέου 4.2.3. της Πράξης GEO-IN.

12/10/2018 11:29  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41202

Fax    :   28430 29243 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Περάκης Βαγγέλης                                                                  

E-mail :  Xiradaki@sitia.gr, perakisv@sitia.gr

                                                                                                         Αρ. Πρωτ: 5582/12-10-2018  

                      

Περίληψη διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  » του Παραδοτέου 4.2.3. της  Πράξης GEO-IN.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της < Προμήθειας και τοποθέτησης πινακίδων Γεωδιαδρομών > του παραδοτέου 4.2.3 της πράξης GEO-IN , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  23.172,16 € με ΦΠΑ 24%. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :    34928471-0  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων γεωδιαδρομών   του Παραδοτέου 4.2.3. : Δημιουργία και ανάδειξη νέων  Γεωδιαδρομών  και  βελτίωση  υπαρχόντων προσβάσιμων μονοπατιών, χαρακτηριστικών σημείων - αξιοθέατων, καθώς και  οδική σήμανση, της  Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο GEO-IN, του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Δικαιούχος 2.

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018-19, από χρηματοδότηση από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020  και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 70-7135.005, για τον οποίο έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης  με την αριθμ. 789/2018 πολυετή ΑΑΥ με ΑΔΑ: 6A88Ω1Γ-Γ16 και ΑΔΑΜ: 18REQ003653480 και αναλυτικά :

Κ.Α. Προϋπ/σμού

Περιγραφή

ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. 2018

ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. 2019

ΣΥΝΟΛΟ

70-7135.005

Προμήθεια - τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης για τις δράσεις του προγράμματος : ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTURISM IN INSULAR GEOPARKS - GEO IN

8.000,00€

15.173,00

23.173,00€

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 30η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως την 30/03/2019. Τα υλικά θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα, όπως ορίζεται στην τεχνική μελέτη με αρ. 39/2018.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

                                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

συνημ.αρχεία