Παράταση ημερομηνίας της «Προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σητείας για το έτος 2019-2020»

22/07/2019 13:52  -  1 αναγνώσεις

ΑΔΑ: Ω7ΒΧΩ1Γ-1Σ3

          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθ. 21/19 - 7 -2019 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Αρ. Απόφ. : 100/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικ/κών συμμετοχής, της «Προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σητείας για το έτος 2019-2020».

Στη Σητεία και στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9 της πόλης, την 19η του μηνός Ιουλίου έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθ. 5350/15-7-2019 πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε την ίδια ημέρα σε κάθε δημοτικό σύμβουλο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη, ήτοι :

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1

Λαντζανάκης Νικόλαος Πρόεδρος

1

Λογκάκης Νίκος

2

Χριστοδουλάκης Παύλος Μέλος

2

Βοβατζάκης Βασίλης

3

Κιουπάκης Αλέξανδρος Αντ/δρος

3

Πλακαντωνάκης Νίκος

4

Τερζής Λεωνίδας             Αν. Μέλος

 

 

 

 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

 

 

 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρευρίσκεται η υπάλληλος του Δήμου Μανετάκη Αμαλία για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα ακόλουθα:

 

Με την υπ' αριθ. 79/019 προγενέστερη απόφασή μας εγκρίναμε την « Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Σητείας, για το έτος 2019-2020 » πρ/σμού 113.742,47 € με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και καθορίσαμε τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου εισηγείται τα ακόλουθα: « Η υπ' αριθ. 4687/20-06-19 διακήρυξη του διαγωνισμού για την « Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σητείας, για το έτος 2019-2020 », αναρτήθηκε στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ όπου έλαβε συστημικό αριθμό 75328.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 11/7/019 και ώρα 17:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης του (υπο)φακέλου « Δικαιο­λογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά » η 17/7/019 και ώρα 10:00.

 

Με το υπ' αριθ. 73670/12-7-2019 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ) πιστοποιείται η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ από την Πέμπτη 11/7/2019 έως και την Παρασκευή 12/7/19 και ως εκ τούτου θα πρέπει να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορέσουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε:

 

α. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 26/7/2019 και ώρα 17.00 μμ.

β. Την παράταση αντίστοιχα της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου « Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά » του ως άνω διαγωνισμού την Πέμπτη 01/08/2019 και ώρα 10.00 πμ.

γ. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά που έχουν εκδώσει ή υπο­βάλει οι οικονομικοί φορείς για τον ανωτέρω διαγωνισμό θα πρέπει να γίνουν δεκτά όπως έχουν ήδη εκδοθεί ή υποβληθεί από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, καθώς δεν ευθύνονται οι ίδιοι για την τεχνική αδυναμία λειτουργίας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ ».

 

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν

 

Η Ο.Ε μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη :

❖     Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών

❖     την υπ' αριθ. 79/019 απόφασή του και την υπ' αριθ. 4687/20-06-19 διακή­ρυξη με αριθ. 75328

❖     Τις υπ' αριθ. 117384/2019 & 56902/215/017 Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ»

❖     Τις διατάξεις των ν. 3463/06, 3852/010, 4555/018 και 4412/016 (άρθρο 37 παρ.4)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)    Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια ανταλ­λακτικών και ελαστικών επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σητείας, για το έτος 2019-2020 » την Παρασκευή 26-7-2019 και ώρα 17:00 καθώς και την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο) φακέλου « Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά » του ανωτέρω διαγωνισμού, την Πέμπτη 1-8-2019 και ώρα 10:00.

2)    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά που τυχόν έχουν εκδώσει ή υποβάλει οι οικονομικοί φορείς για τον ανωτέρω διαγωνισμό θα γίνονται δεκτά, από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, ως έχουν.

 

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2019
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο  Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σητεία 22/7/2019

Ο Πρόεδρος

Λαντζανάκης Νικόλαος


Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS LANTZANAKIS

Ημερομηνία: 2019.07.22 08:48:28 EEST