14-11-2018 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: Εξοπλισμός γεωτρήσεων Έξω Μουλιανών & Πισκοκεφάλου και Αξιοποίηση γεωτρήσεων στη θέση «Νταούσο» Τ.Κ. Σκοπής –«Χαλέπα» Τ.Κ. Πισκοκεφάλου

14/11/2018 08:23  -  1 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ.Διακήρυξης: 6114

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

   διακηρύσσει

 

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«Εξοπλισμός γεωτρήσεων Έξω Μουλιανών & Πισκοκεφάλου και Αξιοποίηση γεωτρήσεων στη θέση «Νταούσο» Τ.Κ. Σκοπής –«Χαλέπα»  Τ.Κ. Πισκοκεφάλου» 

 

   Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 273.889,66 €,  με τη δαπάνη των εργασιών: 162.769,91€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 29.298,58€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%),28.810,27€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 53.010,90€.

   Το έργο χρηματοδοτείται:

α) κατά 199.902,38€ από ΠΔΕ 2017, Κ.Α. 2017ΕΠ00200009 της ΣΑΕΠ 002

β) κατά 33.987,28€ από ΣΑΤΑ Παρελθόντων Ετών και κατά 40.000,00€ από Α.Π.Ε

και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 25-7326.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://www.sitia.gr/information-services/auction, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

   Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

   Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

   Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης και στη σχετική μελέτη του έργου.

   Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

   Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10:00 π.μ.

   Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.

   Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

 

   Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 139.160,35€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό 81.718,41€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

   Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται :

   1) στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, και ανήκουν σε τάξη Α2 ή μεγαλύτερη, ή

   2) στην κατηγορία Υδραυλικά και ανήκουν σε τάξη Α1 ή μεγαλύτερη και στην κατηγορία     Ηλεκτρομηχανολογικά και ανήκουν σε τάξη Α1 αναβαθμισμένη, (Κοινοπραξίες) ή μεγαλύτερη         

   Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

   Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.418€ και διάρκεια ισχύος έως τις 13/10/2019 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης.

    Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

    Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης.

   Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 861/2018  απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 και με την  με αρ. Α/861 καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Σητείας. Η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμό 205/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: ΨΥΓ5Ω1Γ-9ΘΗ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

   Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30η  Νοεμβρίου 2018  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 7/12/2018.

   Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. Του Δήμου Σητείας 28433 40553 και 28433 40524.

 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

 

 

Θοδωρής Πατεράκης