Σύμβαση Εκπόνησης Μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό

01/12/2017 08:31  -  1 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                         Αρ. πρωτ. 6491

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   Ημερομ.: 30 /11/2017                                               

 

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Δήμου Σητείας», Π.Υ.: 8.661,60€ (χωρίς ΦΠΑ)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)


1. Ο Δήμος Σητείας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Δήμου Σητείας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 8.661,60€ (χωρίς ΦΠΑ).


CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη Τιμή, με απρόβλεπτα (€)

71319000-7 -

16 (Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικής, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)

(Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικής, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)

8.661,60

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. (24%)

2.078,78

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                             10.740,38

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και προεκτίμηση αμοιβής) σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας www.sitia.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από τo γραφείo της Τεχνικής Υπηρεσίας .

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2843341243, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Λαντζανάκη Ανθή (email: latzanaki@sitia.gr)

 4. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 19-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σητείας (Δ/νση: Α. Παναγούλη 1), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:


Κατηγορία

Είδος μελέτης

Ελάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου

16 (Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικής, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)

(Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικής, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)

Τάξη Β΄ και άνω.

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι (60) ημέρες.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΠΕ  του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  (ή τιμής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης.

11. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ.αρ. 193/ 2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Ο.Ε.

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Θοδωρής Πατεράκης