Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-20»

16/11/2018 10:53  -  1 αναγνώσεις

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9  

Τ.Κ. 723 00-Σητεία 

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41223

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη,

               Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Fax    :   28430 29243

E-mail :  Psilinakis@sitia.gr

             xiradaki@sitia.gr                              Αρ. Πρωτ: 6194/16-11-2018    

                                                                 

  Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-20»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα:

Για τα Καύσιμα ,το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα,  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του Δήμου Σητείας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό ,χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63,Ν.4257/14).

  Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή ) για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα.

  Για την προμήθεια  καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-20 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  268.313,68 €  με  Φ.Π.Α 24%, όπως αναλύεται παρακάτω:

Ομάδα Α) Προμήθεια Καυσίμων συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  261.354,80 €  με  Φ.Π.Α 24%  και αναλυτικά ανά φορέα : 1)Δήμου Σητείας :212.672,40 € , 2) ΔΟΚΑΣ : 9.002,40 €, 3) Α/θμια Σχολ.Επιτροπή : 17.360,00, 4) Β/θμια Σχολ. Επιτροπή : 22.320,00 €, με CPV: 09134200-9 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ», 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη» , 09135100-5, «Πετρέλαιο θέρμανσης»

Ομάδα Β) Προμήθεια Λιπαντικών συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  6.958,88 €  με  Φ.Π.Α 24%  για το φορέα : Δήμος Σητείας, με CPV: 09211000-1 «Λιπαντικά Έλαια & λιπαντικά μέσα »

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Β και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι :

1) Δήμος Σητείας

2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί

3) Α/θμια Σχολική Επιτροπή

4) Β/θμια Σχολική Επιτροπή

 για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας του κάθε φορέα.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας και τα νομικά του πρόσωπα. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς οικ. έτους 2019 και 2020, των φορέων , για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Σητείας και των Διοικητικών Συμβουλίων , αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα για τα Νομικά Πρόσωπα (Σχολικές Επιτροπές ), η δαπάνη θα καλυφθεί από τις λειτουργικές δαπάνες  του ίδιου έτους.

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 00:01πμ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 18  Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της για την προμήθεια των καυσίμων και έως την 31/12/2019 για την προμήθεια των λιπαντικών, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπά του.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ