Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση μηχ/των έργου για την εκτέλεση του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ"

28/07/2017 11:16  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη

Fax    :   28430 29243

E-mail :   xiradaki@sitia.gr                        Αρ. Πρωτ:  3648/27-07-2017    

                                                                

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια "Μίσθωση μηχανημάτων, για  την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ"

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των ωρών ανά μηχάνημα , για την προμήθεια  "Μίσθωση μηχανημάτων, για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ".

Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [45520000-8]-Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  35.075,00 € χωρίς ΦΠΑ  24%, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα :

 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ-ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΟΣΟΤΗΣ ΩΡΕΣ

 ΤΙΜΗ

 ΣΥΝΟΛΟ

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 25-30 HP

145,0

35,00

 

5.075,00

2

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 80-85 HP

90,0

40,00

 

3.600,00

3

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  90-95 ΗΡ

105,0

55,00

 

5.775,00

4

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 85-90 HP

420,0

40,00

 

16.800,00

5

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 101-105 HP

85,0

45,00

 

3.825,00

 

 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

35.075,00           
ΦΠΑ 24%

8.418,00           
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

43.493,00           

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε  για τη μίσθωση του συνόλου των ωρών όλων των  μηχανημάτων ή για  τη μίσθωση του συνόλου των ωρών ανά μηχάνημα. Η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή  που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των ωρών ανά μηχάνημα.

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου ετών 2017-2018, και συγκεκριμένα από τον παρακάτω Κ.Α., για τον οποίο έχει διατεθεί η πίστωση με την 90/17  απόφαση οικονομικής επιτροπής και έχει  εκδοθεί η αντίστοιχη πολυετής ΑΑΥ.


Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.

ΠΟΣΟ

ΑΑΥ-(ΑΔΑ)

30-7333.005

Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων

   50.016,95 €

  568/14.7.17 (ΩΘ7ΠΩ1Γ-3ΙΠ)

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, τη Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 (18/08/2017 ), και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τη Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 (18/08/2017) και ώρα 11:00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 74 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 α και γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 6 μήνες από την υπογραφή της .

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη διαδρομή : http://www.sitia.gr . Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το τμήμα προμηθειών του Δήμου : Π. Βαρθολομαίου 9-Σητεία  (αρμόδιος υπάλληλος : Ξηραδάκη Ειρήνη, τηλέφωνο: 2843340518, e-mail : xiradaki@sitia.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

                                                                                  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                            

 

 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ