Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας « Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σητείας από 1/5/2019 μέχρι 30/4/2020 »

28/02/2019 09:30  -  1 αναγνώσεις

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40570, 41223   

Fax    :   28430 29243 

Πληροφορίες : Φωτεινάκη Στυλιανή, Ψυλινάκης Εμμανουήλ                                                                  

E-mail : fotinakistella@sitia.gr , Psilinakis@sitia.gr                          

           

Αρ. Πρωτ: 1359/27-02-2019     

                       

Περίληψη διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση της εργασίας « Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του

Δήμου Σητείας από 1/5/2019 μέχρι 30/4/2020 »

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για την ανάθεση της εργασίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σητείας από 1/5/2019 μέχρι 30/4/2020 », σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 21.640,00 € (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ)  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

 

Α/Α  

Τίτλος ΚΑ 

Επιμέρους Προϋπολογ. (€) 

Δαπάνη άνευ  ΦΠΑ (€) 

K.A. 10-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

 

4.050,00

 

4.050,00

Κ.Α. 20-6252

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

 

1.200,00

 

1.200,00

Κ.Α. 20-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

 

5.840,00

 

5.840,00

Κ.Α. 25-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

 

1.750,00

 

1.750,00

Κ.Α. 30-6252

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

 

3.580,00

 

3.580,00

Κ.Α. 30-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

 

3.990,00

 

3.990,00

Κ.Α. 70-6253 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

 

1.230,00

 

 

1.230,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  Δαπάνη άνευ ΦΠΑ (€) 

 

21.640,00 

 

21.640,00 

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας έτους 2019 από τους Κ.Α. 10-6253 : 4.050,00 €, 20-6252 : 1.200,00 €, 20-6253 : 5.840,00 €, 25-6253 : 1.750,00 €, 30-6252 : 3.580,00 €, 30-6253: 3.990,00 €, 70-6253  :  1.230,00 € για τους οποίους έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης  με τις αρ. 333-339/21-2-19  ΑΑΥ.

 

Ως κριτήριο επιλογής τίθενται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. Προσφορές για μέρος μόνο των Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων του Δήμου Σητείας της παρούσας Εργασίας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 30/4/2020.

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εργασίας .

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.

 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ