Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σητείας»

04/10/2019 09:59  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ. 723 00-Σητεία

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41243

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Λαντζανάκη Ανθή

Fax    :   28430 29243

E-mail :   xiradaki@sitia.gr                                                            

                 latzanaki@sitia.gr                                                       

              Αρ. Πρωτ:  7399 /04-10-2019    

                                    

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών, για την «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σητείας» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  264.862,76 € με  Φ.Π.Α 24%. 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι :

Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε δεκαπέντε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας με στόχο την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας ανηλίκων, καθώς και τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών με την Υ.Α. με αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ931Β’), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ2029Β’) και την εγκύκλιο 44/14 του Υπ.ΕΣ., όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :     37535200-9: Εξοπλισμός παιδικής χαράς και 43325000-7: Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς.

Οι χώροι των παιδικών χαρών θα πρέπει να παραδοθούν με πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Οι παιδικές χαρές της πόλης της Σητείας θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο πιστοποιημένες από διαπιστευμένο φορέα όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 931Β/2009, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει,  χωρίς πρόσθετη δαπάνη. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει , επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της 48/2019 τεχνικής μελέτης.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της 48/2019 τεχνικής μελέτης επιφέρει αυτόματα την απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Σητείας από πιστώσεις ΠΔΕ του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», σύμφωνα με την 27319/11-6-18 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για τα με κωδικό ΣΑΕ: 055 (2017ΣΕ05500010) & από πιστώσεις ΣΑΤΑ πε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους  παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019-2020 για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες πολυετής αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ,όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ ΑΑΥ

2019

ΠΟΣΟ ΑΑΥ

2020

ΣΥΝΟΛΟ ΑΑΥ

ΑΑΥ-ΑΔΑ

1

30-7135.011

 

Προμήθεια -  τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σητείας

862,76

64.000,00

64.862,76

766/26-9-19 ΨΛΑ0Ω1Γ-45Ο

2

64-7135.001

Προμήθεια -  τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σητείας

1.000,00

199.000,00

200.000,00

767/26-9-19 ΨΦΣΒΩ1Γ-96Υ

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00 μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της

προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες  από την ημερομηνία υπογραφή της , με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 

Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ