Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο Παλαίκαστρο για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Παλαικάστρου.

10/04/2018 09:18  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΣΗ Τ Ε ΙΑ : 30/03/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                     
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  Αρ. Πρωτ.: 476
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

Ταχ. Δ/νση : Μ. Μερκούρη, 11
Τ.Κ .: 72300
τηλ .: 28430 - 23775
fax .: 28430 - 22681
E-rfiail: depotas@otenet.gr


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
Διενέργειας φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας,
για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στο Παλαίκαστρο, για τη στέγαση
του Παιδικού Σταθμού Παλαικάστρου Σητείας


Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Λεωνίδας Τερζής


δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι


ότι ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. θα προβεί στη μίσθωση Ιδιωτικού ακινήτου στο Παλαίκαστρο,
για τη στέναση του Παιδικού Σταθμού Παλαικάστρου Σητείας
που λειτουργεί
ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

 

Το προσφερόμενο κτίριο για τον Παιδικό Σταθμό στο Παλαίκαστρο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:


> να βρίσκεται επί του οικισμού Παλαικάστρου του νέου διευρυμένου Δήμου Σητείας
> να είναι κατά προτίμηση ισόγειο ή να παρέχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ
> να περιλαμβάνει χώρο συνολικής μικτής επιφάνειας από 230 τ.μ. έως 300 τ.μ.
> να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, να έχει φυσικό φωτισμό,αερισμό και να καλύπτει τις ανάγκες πυροπροστασίας των χώρων.
> Να πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΔ 99/17, άρθρο 3 (ΦΕΚ 141 τ. Α'/28-9-2017),προκειμένου να εξυπηρετούνται 15 νήπια.


Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι 20-04-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00u.u αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, ο οποίος θα προσκομίσει ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξουσιότητας, αίτηση - προσφορά ενδιαφέροντος, στην αρμόδιαυπηρεσία του Νομικού Προσώπου στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Μ. Μερκούρη 11, τηλ. 2843023775.
Η αίτηση  - προσφορά ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφεται εξωτερικά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσφέροντος ιδιοκτήτη και θα περιέχει:


1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96. με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:
• Τεγνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς το ακίνητο (επιφάνεια, θέση κ.λπ. χαρακτηριστικά του ακινήτου) καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου
❖Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα:
- Το δικαίωμα για εκμίσθωση του ακινήτου.
- ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
- αν θα αναλάβει την υποχρέωση τυχόν τροποποιήσεων - συμπληρώσεων που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 προκειμένου το μίσθιο να ικανοποιήσει τις λειτουργικές ανάγκες της στεγαζόμενης υπηρεσίας
• Αντίγραφο της οικοδοιηκής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου μαζί με τοπογραφικό.
• Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.
• Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
• Υπολονισιιό αντικειιιενικής αΕίας του κτιρίου από επίσημο φορέα (Δ.Ο.Υ., συμβολαιογράφο,κ.λ.π.)
• Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του, θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.
• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42/013 τεύχος Α').
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός από τα πρωτότυπα θα κατατίθενται σε επιπλέον δύο αντίγραφα μέσα στον σφραγισμένο φάκελο.
Οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, θα κληθούν με αποστολή προσκλήσεων, να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους, σε φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία στο κτίριο Διοίκησης του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.), ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών, σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.,κα Ροδανάκη Ελπίδα, ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 8:00 - 14:00. Διεύθυνση: Μ. Μερκούρη, 11, Τηλέφωνο: 2843023775. FAX: 2843022681.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση.