Περιληπτική Διακήρυξη Ειδικου Δημοτικου Σχολειου Σητείας

22/06/2018 11:13  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  ΗΜΕΡ.:           22/6/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       ΑΡ.  ΠΡΩΤ.:     3431

 

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διενέργειας φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης  ιδιωτικού ακινήτου για στέγαση του Ειδικού  Δημοτικού Σχολείου Σητείας.

                                                Ο Δήμαρχος Σητείας Πατεράκης Θεόδωρος

      Έχοντας υπόψη :

 • Την υπ’ αριθμ. 367/017 απόφαση του Δ.Σ.
 • Την υπ’ αριθμ. 109/018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
 • Τις διατάξεις του  Ν. 3130/2003,
 • Τις διατάξεις του  Ν. 3463/06
 • Τις διατάξεις του  Ν. 3852/010
 • Τις διατάξεις του  Π.Δ.270/1981
 • Την υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/2007 απόφαση Υπ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

    

    Διακηρύσσει ότι ο Δήμος θα προβεί στη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού  Δημοτικού     Σχολείου Σητείας.                              

    Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 • Να βρίσκεται εντός της πόλης της Σητείας.
 • Να έχει έκταση τουλάχιστον 210,00 m2, με αύλειο χώρο και με διαμορφωμένους χώρους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες Ειδικού Δημοτικού σχολείου.
 • Να έχει  πλήρη  ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση.
 • Να διαθέτει εγκατεστημένο δίκτυο για Η/Υ.
 • Να διαθέτει W.C. και βοηθητικούς χώρους.
 • Να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για τη στέγαση  Σχολικών μονάδων όπως αυτά καθορίζονται στην  με την υπ’ αριθμ. 3723/ΣΤ1/02.04.2007 απόφαση του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

     Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσουν μέχρι τις 17/7/2018 (λήξη   επίδοσης    προσφορών),  αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

              2.  Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα:

 • το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου
 • ότι θα αναλάβει την υποχρέωση τυχόν τροποποιήσεων-συμπληρώ-σεων που θα υποδειχθούν από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 προκειμένου το μίσθιο να  ανταποκρίνεται στις λειτουργικές ανάγκες της στεγαζόμενης υπηρεσίας.

γ)  Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.

δ)  Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

ε)   Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

στ) Υπολογισμό αντικειμενικής αξίας του κτιρίου από επίσημο φορέα (Δ.Ο.Υ., συμβολαιογράφο, κ.λπ.)

ζ)  Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

η)  Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό  Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 107/Β/9-4-2010).

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα θα κληθούν, εγγράφως, να καταθέσουν οικονομική προσφορά ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής.                                                                                    

 

                                                           Ο  Δήμαρχος  Σητείας

                                                             Πατεράκης  Θεόδωρος