Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαρισμού & ευπρεπισμού του Δήμου Σητείας και των Νομικών του προσώπων έτους 2018-2019.

02/01/2018 14:40  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                 

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Κουμεντάκη Ελευθερία

Fax    :   28430 29243

E-mail :  xiradaki@sitia.gr, eleftheria@sitia.gr                         Αρ. Πρωτ:  6819 /20-12-2017    

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018-19

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ανά φορέα, για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού, του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018-19 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  47.525,09 € με  Φ.Π.Α 24%, όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ

C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

8.386,45€

ΟΜΑΔΑ Β

Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

3.918,25€

ΟΜΑΔΑ Γ

Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

14.565,10

ΟΜΑΔΑ Δ

Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

11.175,35

ΟΜΑΔΑ Ε

ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

39830000-9

Προϊόντα καθαρισμού

281,55

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

38.326,70€

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

9.198,39€

 

 


 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

47.525,09€

 

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Β και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι: 1) Δήμος Σητείας ,2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.,3) Α/θμια Σχολική Επιτροπή, 4) Β/θμια Σχολική Επιτροπή 5) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας και τα νομικά του πρόσωπα. Ειδικότερα για την «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Κοιν. Παντοπωλείου», η δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους  προϋπολογισμούς οικ. έτους 2018 και 2019, των φορέων , για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Σητείας και των  Διοικητικών Συμβουλίων , αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα.

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Σητείας, οδός  Π. Βαρθολομαίου 9 . Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10 Ιανουαρίου 2018, ώρα 11:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 11:30.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16.

 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 3 μήνες , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας  και έγκρισης  του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπά του.

 

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη διαδρομή : http://www.sitia.gr . Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τo Τμήμα Προμηθειών του Δήμου : Π. Βαρθολομαίου 9-Σητεία  (αρμόδιος υπάλληλος: Κουμεντάκη Ελευθερία , τηλέφωνο : 2843340515 e-mail : eleftheria@sitia.gr ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

 

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ