Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ»

17/05/2018 10:56  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            Αρ. πρωτ. 2583

Ημερομ.:  16/05/2018

 

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ», Π.Υ.: 9.300,48€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

1. Ο Δήμος Σητείας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 9.323,25 € (χωρίς ΦΠΑ).

CPV 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη Τιμή, με απρόβλεπτα (€)

71320000-7

11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων).

(Μελέτες Λιμενικών Έργων).

9.300,48€

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. (24%)

2.232,12€

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.532,60

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και προεκτίμηση αμοιβής) σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας www.sitia.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.  

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2843341243, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Λαντζανάκη Ανθή (email : latzanaki@sitia.gr)

 

4. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η

7/06/2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σητείας (Δ/νση: Α. Παναγούλη 1), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

Κατηγορία

Είδος μελέτης

Ελάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου

11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων).

(Μελέτες Λιμενικών Έργων).

Τάξη Α΄ και άνω.

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι  4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΑΠΕ & ΙΔ.ΠΟΡΟΥΣ  του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  (ή τιμής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης.

11. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ.αρ. 83/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Ο.Ε.

 Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Θοδωρής Πατεράκης