ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: « ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

18/12/2018 15:04  -  1 αναγνώσεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει  συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της Υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σητείας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου  για το έτος 2019»,

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με ενδεικτικό προϋπολογισμού Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Οκτακόσια Τριάντα Επτά  ευρώ  και Πενήντα λεπτά 29.837,50 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % )