Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

10/07/2019 09:02  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41207

Fax:   28430 29243 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη,  Τηνιακός Ιωσήφ                                                                

E-mail : Xiradaki@sitia.gr,  tiniakos@sitia.gr                           

                                                                                    

                                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 5200/09-07-2019  

                                                                

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ,για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 30.000,00 € με ΦΠΑ 24%  όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

 

Κ.Α. Προϋπ/σμού

Περιγραφή

ΠΟΣΟ

Α.Α.Υ.2019-ΑΔΑ

20-7135.001

Προμήθεια υλικών Δημ. Φωτισμού

30.000,00€

674/26-06-19 ΨΩΜΓΩ1Γ-1ΝΨ

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ πε.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31600000-2 : ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 31500000-1:  φωτιστικός εξοπλισμός & ηλεκτρικοί λαμπτήρες

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των ειδών. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό  θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,  να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της 37/2019 τεχνικής μελέτης . Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών  της παρούσας προμήθειας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 25η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

 

Οι προσφορές μπορεί επίσηςνα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α  του άρθ. 75 του ίδιου νόμου.

 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα 1 μηνός σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.


Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16.

 

Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην 37/2019 τεχνική μελέτη της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό  μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου .

 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 


ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ