Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Σητείας για το έτος 2019-2020»

21/06/2019 10:41  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση:Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9  

 Τ.Κ.723 00-Σητεία

Τηλέφωνο:28433 40518, 41223

Πληροφορίες :Ξηραδάκη Ειρήνη,

                     Ψυλινάκης Εμμανουήλ

Fax: 28430 29243

E-mail :Psilinakis@sitia.gr

           xiradaki@sitia.gr                              Αρ. Πρωτ:  4687/20-06-2019    

                                     

                                                               

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Σητείας για το έτος 2019-2020»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών της  ομάδας Β (Ελαστικών) και στο σύνολο των ειδών ανά όχημα της ομάδας Α ( Ανταλλακτικών), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  113.742,47 € με  Φ.Π.Α 24%.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV:  34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους , 34350000-5   Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα Α): Ανταλλακτικά οχημάτων & μηχανημάτων, εκτιμώμενης αξίας 70.746,71 € με ΦΠΑ 24%.

Ομάδα Β):  Ελαστικά Επίσωτρα οχημάτων & μηχανημάτων, εκτιμώμενης αξίας 42.995,76 € με ΦΠΑ 24% .

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει  τα είδη τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την εντολή της υπηρεσίας του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και τις δύο ομάδες (Α,Β) για το σύνολο όμως των ειδών της  Ομάδας Β (Ελαστικών) ή το σύνολο των ειδών ανά όχημα της Ομάδας Α ( ανταλλακτικών).

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών στην  ομάδα Β (Ελαστικών) επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ανά όχημα στην  ομάδα Α (Ανταλλακτικών) επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο όχημα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας .Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς οικ. έτους 2019 και 2020 του Δ. Σητείας από τους παρακάτω Κ.Α., και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Α.Α.Υ. :


ΟΜΑΔΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ ΑΑΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΑΥ-ΑΔΑ

2019

2020

20-6263.003

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

32.411,56

1.000,00

33.411,56

635/23-5-19,

ΩΕΕΣΩ1Γ-ΝΓΑ

20-6264.001

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή λοιπών μηχανημάτων

4.887,84

1.000,00

5.887,84

636/23-5-19,

6Α37Ω1Γ-ΑΑ9

10-6263.003

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

4.262,18

1.000,00

5.262,18

637/23-5-19,

6ΨΞΓΩ1Γ-ΗΦ3

25-6263.002

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

4.586,49

1.000,00

5.586,49

638/23-5-19,

6ΒΕΘΩ1Γ-ΩΤΗ

70-6263.002

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

3.035,86

1.000,00

4.035,86

639/23-5-19,

628ΛΩ1Γ-ΔΡΝ

30-6263.002

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

10.174,97

1.000,00

11.174,97

640/23-5-19,

62ΣΙΩ1Γ-Η2Η

30-6264.003

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή λοιπών μηχανημάτων

4.387,81

1.000,00

5.387,81

641/23-5-19,

Ω0ΧΙΩ1Γ-2Ι4

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΑΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΑΥ-ΑΔΑ

2019

2020

20-6263.002

Προμήθεια  ελαστικών  μεταφορικών μέσων

20.844,40

1.736,00

22.580,40

642/23-5-19,

6Ι84Ω1Γ-ΑΤΚ

20-6264.003

Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων

585,28

0,00

585,28

643/23-5-19,

6Λ4ΥΩ1Γ-ΥΗΩ

10-6263.002

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

1.835,2

297,6

2.132,80

644/23-5-19,

ΨΠΖΕΩ1Γ-ΙΛ0

25-6263.001

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

1.413,60

0,00

1.413,60

645/23-5-19,

ΩΥΨ4Ω1Γ-ΦΜ4

70-6263.001

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

471,20

0,00

471,20

646/23-5-19,

ΩΝΙΞΩ1Γ-ΛΞΝ

30-6263.001

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

4.578,08

471,20

5.049,28

647/23-5-19,

7ΝΠΤΩ1Γ-Ρ33

30-6264.002

Προμήθεια  ελαστικών λοιπών μηχανημάτων

10.118,4

644,80

10.763,20

648/23-5-19,

6ΨΘΒΩ1Γ-Ψ02

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην 39/2019 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 17  Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δ. Σητείας , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                               ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ