ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ

16/05/2019 12:10  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΣΗΤΕΙΑ  10/ 5 /2019

 

    ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                             Αρ. Πρωτοκόλλου:   3596       

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Ο Δήμος Σητείας Νομού Λασιθίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ, με προϋπολογισμό 42.000,00 .

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των συμβατικών τευχών μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, από την ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας.

3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6-6-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sitia.gr

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξης Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

6. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. - Ιδ. Πόροι, Εγγυητική Επιστολή δεν απαιτείται και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

9. Αρμόδιος Υπάλληλος για την επικοινωνία είναι η κ. Ανθή Λαντζανάκη,

τηλ. 2843341243

 

Ο Δήμαρχος

 

 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ