Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & Ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2018-2019

20/09/2017 09:59  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

Ελληνικη Δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 40515

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη,

                        Κουμεντάκη Ελευθερία

Fax    :   28430 29243

E-mail:  xiradaki@sitia.gr

              eleftheria@sitia.gr                              Αρ. Πρωτ:  4616/19-09-2017    

                                                                 

 

 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & Ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2018-2019

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα: 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων:  Γ (Είδη Κρεοπωλείου), Ε ( Είδη οπωροπωλείου) ,  Ζ (Κατεψυγμένων ψαριών) , Θ (Ελαιόλαδο ) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κάθε ομάδα.

Για τα είδη τροφίμων των λοιπών ομάδων (Α,Β,Δ,ΣΤ,Η) , η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας , συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 135.752,39€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αναλύεται παρακάτω:  

Ομάδα Α) Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σητείας και του νομικού του προσώπου ΔΟΚΑΣ , εκτιμώμενης αξίας 40.529,26€.

Ομάδα Β) Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς και την ΜΑΔΕΣ Α.Ε. , εκτιμώμενης αξίας 13.797,80€.

Ομάδα Γ) Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς , εκτιμώμενης αξίας 11.389,27€.

Ομάδα Δ) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς ,το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και τη ΜΑΔΕΣ Α.Ε. , εκτιμώμενης αξίας 29.840,32€.

Ομάδα Ε) Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς και την ΜΑΔΕΣ Α.Ε. ,εκτιμώμενης αξίας 11.010,92 €.

Ομάδα ΣΤ) Προμήθεια  Κατεψυγμένων Ειδών για τους παιδικούς σταθμούς και την ΜΑΔΕΣ Α.Ε., εκτιμώμενης αξίας 6.870,74€.

Ομάδα Z) Προμήθεια  Κατεψυγμένων Ψαριών για τους παιδικούς σταθμούς., εκτιμώμενης αξίας 6.356,25€.

Ομάδα Η) Προμήθεια Ειδών κάβας (ποτά-αναψυκτικά ) για την ΜΑΔΕΣ Α.Ε. , εκτιμώμενης αξίας 13.517,03€.

Ομάδα Θ) Προμήθεια Ελαιολάδου για τους παιδικούς σταθμούς, εκτιμώμενης αξίας 2.440,80€

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Θ και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι: 1) Δήμος Σητείας ,2) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί,3) ΜΑΔΕΣ Α.Ε.  για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας και τα νομικά του πρόσωπα. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει του προϋπολογισμούς οικ. έτους 2018 και 2019, των φορέων , για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Σητείας και των Διοικητικών Συμβουλίων , αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα.

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 3 μήνες , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπά του.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

 

                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

 

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ