Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την "Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων"

28/06/2017 14:40  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40524 

Πληροφορίες :Σαββιδάκης Νικόλαος

Fax    :   28430 29243

E-mail : sabidakis@sitia.gr                                 Αρ. Πρωτ:     2923 /21-06-2017

                                                                                                             

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο

«Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

   Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 129.995,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

   Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση/επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου Σητείας ενώ περιλαμβάνονται εργασίες ανέλκυσης- καθέλκυσης των συγκροτημάτων καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών.

   Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 76492000-8, 51100000-3, 31110000-0, 31161000-2, 42122400-4, 42124200-6, 44165200-6, 44115210-4, 31300000-9

    Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για  το σύνολο του προϋπολογισμού. Προσφορές μόνο για τμήμα αυτού δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 6 μήνες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού.

   Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 25-6264.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Σητείας, ενώ με την υπ’ αριθ. 73/2017 Απόφαση οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: 7Μ7ΙΩ1Γ-ΡΧΓ, ψηφίσθηκε η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

   Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι 2.097,00 ευρώ.

  Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

   Ο οικονομικός φορέας στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

   Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 43177.