ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Προστασία λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Σητείας κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2018 »

26/06/2018 13:52  -  1 αναγνώσεις

 

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                 Σητεία 26-6-2018

Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                          Αρ. Πρωτ.: 3567                

                                                                                                                

Ταχ.Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ         : 72300 Σητεία 

Πληροφορίες : Εμμ. Ψυλινάκης

Τηλέφωνο:    28433 41223

Fax            : 28430 20821

Email.: psilinakis@sitia.gr

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

«Προστασία λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Σητείας κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2018 »

 

Ο Δήμος Σητείας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή της υπηρεσίας «Προστασία λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Σητείας κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2018 » βάσει του αρθρ. 7 του Π.Δ. 31 (ΦΕΚ 61/ τ. Α 4-4-2018) ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.497,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την από 25/6/2018 σχετική τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (η οποία επισυνάπτεται) και για την ανάθεση αυτής θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση των πιστώσεων έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 114/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και η υπ΄αριθμ. 705/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων σε βάρος του ΚΑ. 00-6117.006 « Δαπάνη για την προστασία λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2018 » Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 του Δήμου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την τεκμηρίωση της καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ

3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (τελευταίου εξαμήνου), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.

7. Άδεια ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ναυαγοσωστικής σχόλης σε ισχύ από την αρμόδια αρχή.

8. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα δηλώνει :

α) Ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της από 25/6/2018 σχετικής τεχνικής περιγραφής για την παροχή της υπηρεσίας.

9. Υπογεγραμμένο κατάλογο του προσωπικού (χειριστές ταχύπλοου σκάφους και ναυαγοσώστες ανοικτής θαλάσσης) που θα απασχοληθούν κατά την παροχή της υπηρεσίας.

10. Την αντίστοιχη άδεια (σε ισχύ) χειριστή ταχυπλόου σκάφους και ναυαγοσώστη για το ανωτέρω προσωπικό.

11. Άδεια εκτέλεσης πλόων (σε ισχύ) για μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό.

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα (1 έως 11 ) δικαιολογητικά καθώς και σφραγισμένο υποφάκελο οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), και θα πρέπει να κατατεθεί στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας (Π. Βαθολομαίου 9-Σητεία 72300) έως την Δευτέρα 2-7-2018.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

2) Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ