ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Πλειοδοτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκποίηση ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Σητείας του σκάφους M/V «DOLGORUKI» σημαίας Togo

15/12/2017 10:24  -  1 αναγνώσεις

 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας,

προκηρύσσει:


ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ M/V «DOLGORUKI» σημαίας Togo

που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΔΛΤΣ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001


Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών:

28η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Δημαρχείο Σητείας.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά του απαιτούνται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 923/13-12-2017 διακήρυξης, καθώς και από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως επακριβώς καθορίζεται στην παρ.1.6 της διακήρυξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχος του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 15:00. (οδός Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9, κτίριο Δημαρχείο Σητείας, Τ.Κ. 72 300) ή κατά προτίμηση από το site του Δήμου Σητείας στη Διεύθυνση www.sitia.gr (ενημέρωση, δημοπρασίες- διαγωνισμοί).

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά στο διαγωνισμό και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

 

Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζεται το ποσό των 13.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28433-40555, FAX 2830-29243, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φουντουλάκης Ιωάννης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ