Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της 6750/18-12-2017 διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας του αντικειμένου της ΟΜΑΔΑΣ Β: «Ημιφορτηγό Ανατρεπόμενο», ενδεικτικού προϋπολογισμού 48.387,10 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), κατόπιν άγονου διαγωνισμού.

09/03/2018 15:59  -  1 αναγνώσεις

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δν/ση :

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :

 

Πληροφορίες :

28433 40518

28433 41207

Ξηραδάκη Ειρήνη

 Τηνιακός Ιωσήφ

 

Fax :

 

28430 29243

 

e-Mail :

Xiradaki@sitia.gr

tiniakos@sitia.gr

 

 

   Ημερομηνία :     07 /  3 / 2018

        Αρ. Πρωτ. :  1125

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

 

                                                                                              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της 6750/18-12-2017 διακήρυξης  για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας του αντικειμένου της ΟΜΑΔΑΣ Β: «Ημιφορτηγό Ανατρεπόμενο», ενδεικτικού προϋπολογισμού 48.387,10 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%),  κατόπιν άγονου διαγωνισμού. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως  ισχύουν :

 •  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
 • Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
 • Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α΄) Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών
 • Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 • Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 • Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 •  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 • Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 • Την με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ¨
 • Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16).
 • Του Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις »
 • Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας >
 • Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 • Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18)
 • Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α΄) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
 • Την υπ. αρ. 84/2017 απόφαση  του Δ.Σ του Δήμου Σητείας  για έγκριση της προμήθειας ,της διενέργειας Διαγωνισμού και του  τρόπου εκτέλεσης.
 • Τη με αριθμ. πρωτ. 2077/2017 Απόφαση για την έγκριση αγοράς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
 • Την με αριθμ. 38/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας
 • Το αρ.πρωτ. 5979/8-11-17 αίτημα έκδοσης Προτάσεων Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με  ΑΔΑΜ: 17REQ002206749.
 • Τη με αριθμ. 188/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες των αντίστοιχων οχημάτων με ΑΔΑΜ :  17REQ002222557.
 • Την   216/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Σητείας  για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών , τον  καθορισμό των όρων διενέργειας του ανοιχτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια με ΑΔΑ : 6Η3ΡΩ1Γ-ΠΕ2.
 • Την με αρ. πρωτ. 6750/18-12-2017 Διακήρυξη η οποία δημοσιεύτηκε νομίμως στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC0024446231),  στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ.συστ. 50274  & 50329), στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας.
 • Την με αρ. 18/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΡΕΝΩ1Γ-Π0Χ με την οποία κηρύχθηκε Άγονος ο διαγωνισμός για την ομάδα Β: «Ημιφορτηγό ανατρεπόμενο», καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, και αποφασίστηκε η παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.
 • Την με αρ. 41/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΝΞΨΩ1Γ-ΓΧ7 με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 32 του Ν. 4412/16, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού και χωρίς τροποποίηση των όρων της 6750/18-12-17 προηγούμενης διακήρυξης

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

 

Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 6750/18-12-17 προηγούμενης διακήρυξης ,για την ανάθεση της προμήθειας του αντικειμένου  της ΟΜΑΔΑΣ Β της διακήρυξης: «Ημιφορτηγό Ανατρεπόμενο», σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16, ενδεικτικού προϋπολογισμού 48.387,10 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), με  κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια αποκλειστικά του Αντικειμένου της ΟΜΑΔΑΣ Β: «ημιφορτηγό Ανατρεπόμενο», με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας και η δαπάνη, για την οποία έχει εκδοθεί η με αριθμ. 194/2018 Απόφαση ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7Δ0ΦΩ1Γ-ΝΒΗ), θα βαρύνει τον ακόλουθο ΚΑ του προϋπολογισμού 2018 :

Α/Α

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ AAY

Έτος 2018

1

 

30-7132-001

 

Ημιφορτηγό ανατρεπόμενο για ανάγκες πυροπροστασίας

60.000,00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν όλοι όσοι προβλέπονται με την με αριθμ. πρωτ. 6750/18-12-2017 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 17PROC0024446231) διακήρυξη διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.

Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθμ. πρωτ.  6750/18-12-2017 Διακήρυξη, οι όροι της οποίας  εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ. 216/2017 απόφασης της Οικ.  Επιτροπής  του Δήμου Σητείας, και τη με αρ.  38/2017 μελέτης , που συνέταξε  η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.

 Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17/Β΄)  και στον ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν , επι ποινή αποκλεισμού , το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής , Τεχνική & Οικονομική Προσφορά , όπως προβλέπονται στην 6750/18-12-17, διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που προκηρύχθηκε, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Τόπος-Χρόνος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

09/03/2018

 

09/03/2018 και ώρα 17:00

19/03/2018 και ώρα 23:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και

πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 23/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ , στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σητείας.

 

Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sitia.gr ,καθώς και  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου η διαπραγμάτευση έλαβε Συστημικό Αριθμό: 54687 ,και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σητείας, αρμόδιος υπάλληλος Τηνιακός Ιωσήφ (τηλ. 2843341207) και Ξηραδάκη Ειρήνη, (τηλ. 2843340518, fax 2843029243). 

 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ