Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σητείας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου

19/12/2017 15:56  -  1 αναγνώσεις

 

                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6749/18-12-2107

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

« ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».    

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει  συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σητείας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου  για το έτος 2018-19»,

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμού Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Εννιακόσια Σαράντα Έξι ευρώ  (29.946,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % )

Το αντικείμενο της  παρούσας σύμβασης αφορά την ανάθεση παροχής του απαραίτητου κινητού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση 500 τόνων δημοτικών ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας και τη μεταφορά αυτών από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Σητείας  στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σητείας , οδός  Π. Βαρθολομαίου 9, τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, ώρα 11:00π.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 8 / 1 / 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα πρέπει να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Η σύμβαση θα εκτελεστεί κατά τα έτη 2018-19 και η διάρκεια της ορίζεται  σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δηλαδή τη μεταφόρτωση και μεταφορά 500τόνων αποβλήτων έναντι της συνολικής συμβατικής Δαπάνης.  Εφόσον εντός χρονικού διαστήματος (12) μηνών δεν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο  και οικονομικό αντικείμενο, η  σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και 2019 του Δήμου, για την οποία και έχει εγκριθεί η ανάληψη υποχρέωσης από την οικονομική επιτροπή του Δήμου.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ