5/12/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔ.ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

05/12/2018 10:59  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                  Σητεία 5-12-2018

Αρ.Πρωτ: 6512

                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Επαναληπτικής φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ιδ. ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σητείας.

                                             Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την υπ’ αριθ. 335/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

β) τις υπ’ αριθ. 109 & 210/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και την υπ’ αριθ. 3723/ΣΤ1/2007  απόφαση του  Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Διακηρύσσει επαναληπτική φανερή, προφορική, μειοδοτική, δημοπρασία μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σητείας.    

 Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 Να βρίσκεται εντός της πόλης της Σητείας.

Να έχει έκταση τουλάχιστον 210,00 m2, με αύλειο χώρο και με διαμορφωμένους χώρους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες Ειδικού Δημοτικού σχολείου.

Να έχει  πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση.

Να διαθέτει εγκατεστημένο δίκτυο για Η/Υ.

Να διαθέτει W.C. και βοηθητικούς χώρους.

Να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για τη στέγαση  Σχολικών μονάδων όπως αυτά καθορίζονται με την υπ’ αριθ. 3723/ΣΤ1/2007  απόφαση του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσουν μέχρι την Πέμπτη 20/12/2018 (λήξη επίδοσης προσφορών), αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

1.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2.  Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα:

-το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου

-ότι θα αναλάβει την υποχρέωση τυχόν τροποποιήσεων-συμπληρώσεων που θα υποδειχθούν από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 προκειμένου το μίσθιο να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές ανάγκες της στεγαζόμενης υπηρεσίας.

γ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.

δ)  Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

ε) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

στ) Υπολογισμό αντικειμενικής αξίας του κτιρίου από επίσημο φορέα (Δ.Ο.Υ., συμβολαιογράφο, κ.λπ.)

ζ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

η) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό  Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 107/Β/9-4-2010).

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα θα κληθούν, εγγράφως, να καταθέσουν οικονομική προσφορά ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής.                                                                        

                                                                                                                     

                                                                  Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                                  Θεόδωρος Πατεράκης