Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

05/04/2018 12:06  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                            ΣΗΤΕΙΑ  5-4-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. :1836

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  10 η του μηνός   Απριλίου  έτους  2018,  ημέρα   Τρίτη  και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους  2018.

 

2. Λήψη  απόφασης για υποβολή   ένστασης κατά του με αριθ πρωτ 1337/3-4-2018 πίνακα αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου,  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης.

                                    

                                     

                                                                            Ο  Πρόεδρος   

 

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος