Πρόσκληση για συνεδριαση της Οιοκονομικής Επιτροπής.

30/03/2018 15:09  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                         ΣΗΤΕΙΑ  30-3-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  3 η του μηνός   Απριλίου  έτους  2018,  ημέρα   Τρίτη  και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους  2018.

 

2.  Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων  διμήνου  Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου   έτους  2018.

 

3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 13/2018 διαταγής πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Σητείας.

 

4. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 24/2018  απόφαση της Ο.Ε.

 

5. Έγκριση πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών  και  κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια:  «Απορριμματοφόρου Οχήματος».   

 

6. Έγκριση Απευθείας ανάθεση  προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής εργασιών για την επισκευή  οχημάτων του Δήμου  για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

 

7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος  προπληρωμής (ΧΕΠ) & διάθεση   δαπάνης    επέκτασης δικτύου εξωτερικού δημοτικού  φωτισμού» -  Ορισμός υπολόγου  υπαλλήλου.

                                    

                                     

                                                                            Ο  Πρόεδρος   

 

                                                                       Λαντζανάκης  Νικόλαος