Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

02/03/2018 15:06  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                        ΣΗΤΕΙΑ      2/3/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1063

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  6 η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους  2018. 

 

2.   Έγκριση  Πρακτικού Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του  Ηλεκτρονικού  Ανοιχτού   

      Διαγωνισμού για την  προμήθεια  « Απορριμματοφόρου οχήματος και Ημιφορτηγού  Ανατρεπόμενου»  -  Κήρυξη

     ¨Προσωρινού Αναδόχου¨.

 

3.  Έγκριση  Πρακτικού  Αποσφράγισης - Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού 

     Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού υπηρεσιών δήμου Σητείας & των νομικών

     του προσώπων έτους 2018-2019».

 

4.  Έγκριση μετακίνησης,  εκτός έδρας,   υπαλλήλων του Δήμου  για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα

    του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

 

5.  Λήψη απόφασης για σύναψη ή μη εξώδικου συμβιβασμού κατόπιν αιτήσεως του δημότη κ. Τζουμάκα  Ιωάννη

     προς το Δήμο.

 

6.   Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 4/2018 διαταγής

     πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Σητείας.

 

 

 

                                                                  Ο Πρόεδρος

 

 

                                                          Λαντζανάκης Νικόλαος