Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

11/02/2019 12:08  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ     ΣΗΤΕΙΑΣ                                           ΗΜΕΡ. :11 - 2 - 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.:  941

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση  πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού, ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  για την εκτέλεση  έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ».  Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

2. Έγκριση  πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού, ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  για την  εκτέλεση έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  ΕΞΩ  ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΟΥΣΟ  τ.κ. ΣΚΟΠΗΣ,  ΧΑΛΕΠΑ  τ.κ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ». Κατακύρωση  αποτελέσματος.

 

3. Έγκριση  πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού, ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  & ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΣΗΤΕΙΑΣ  & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2019-2020».  Κατακύρωση  αποτελέσματος.

 

4. Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής Αξιολόγησης,  ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  & της τεχνικής προσφοράς   του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ   ΑΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  &  ΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ». Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος των «Οικονομικών Προσφορών»

 

5. Έγκριση   πρακτικού  της  Επιτροπής Αξιολόγησης, ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής & της τεχνικής προσφοράς  του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος των «Οικονομικών Προσφορών»

 

6. Έγκριση διενέργειας της Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019» με συνοπτικό  διαγωνισμό.  Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού.

 

7. Ορισμός  υπολόγου υπαλλήλου  για την έκδοση Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής,   προς  επέκταση  εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

 

8. Συζήτηση  και λήψη απόφασης  για εξώδικο συμβιβασμό  και αποκατάσταση οικονομικής βλάβης στο ζημιωθέντα Δήμο  από ιδιώτη.

 

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος

                                                                       

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος