Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

26/10/2017 14:26  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                         ΣΗΤΕΙΑ  26/10/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5665


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31η του  μηνός Οκτωβρίου, έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου της Ιεράς Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής Τοπλού Σητείας, στο Δήμο Σητείας. 

2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  (Π.Α.Υ.)  οικ. έτους 2017.

3. Έγκριση 1ου πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές Προσφορές) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας  «Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2018-2019».

4.Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγων  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)  από  κάθε  ευθύνη.

5.Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) προνοιακών επιδομάτων διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου.  Ορισμός υπολόγων – Ορισμός ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού.

6. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής τ.κ. Δήμου Σητείας.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 Τερζής Λεωνίδας

Αντιδήμαρχος Σητείας