ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29/07/2019 15:15  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                               ΗΜΕΡ. :29-7-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     ΑΡ.  ΠΡΩΤ. : 5715

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή    2   Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.  Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του  έργου με τίτλο « Επανακατασκευή τοιχίων  αντιστήριξης»,  καθορισμός των όρων διαπραγμάτευσης.  Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. 

 

2. Έγκριση  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών)  της  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ». 

 

3. Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη αγωγής κατά της εταιρίας « ΔιονύσιοςΒασιλόπουλος και συνεργάτες Ε.Ε».

 

 

 

                                                                               Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος