Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

11/04/2019 13:15  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                               ΗΜΕΡ. : 11 - 4 - 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    ΑΡ.  ΠΤΩΤ. : 2614

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση παροχής εργασιών για την επισκευή  οχημάτων του Δήμου για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών με Απευθείας ανάθεση για λόγους εξαιρετικά επείγοντος.

 

2.  Έγκριση  1ου και 2ου πρακτικού  της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού ως προς την αξιολόγηση των   δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς  καθώς και της οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση       της  υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ έτους  2019».  Ορισμός  προσωρινού Αναδόχου.

 

3. Έγκριση  2ου  πρακτικού  της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού  ως προς την αξιολόγηση των δικαιολογητικών  κατακύρωσης, για την ανάθεση της  υπηρεσίας « ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΗΤΕΙΑΣ από 1/5/2019  έως 30/4/2019. Κατακύρωση αποτελέσματος.

 

4. Λήψη απόφασης για δικαστική εκπροσώπηση,  πρώην αντιδημάρχου  του Δήμου Σητείας,  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 244  του ν. 3852/2010.

 

5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη  έφεσης  κατά της υπ. αριθ. 12/2019   απόφασης του Ειρηνοδικείου  Σητείας.

 

 

                                                                           Ο  Πρόεδρος

                                                                     

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος