Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

26/07/2018 12:50  -  1 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σητεία  25  -  7-  2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               Αριθ. Πρωτ. 4156  

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                              

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     ΠΡΟΣ: 1. Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Τραπεζών

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ          που διατηρούν υποκ/μα στο Δήμο μας                               

Ταχ. Δ/νση  : Π. Βαρθολομαίου 9                            1. Εθνική , 2. Πειραιώς, 3. Alpha, 4. Eurobank, 5. Χανίων 
Τ.Κ. 723 00                                                           6. Παγκρήτια Συν/κή Τράπεζα

Πληροφορίες:  Γ. ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ                               2. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων     

Τηλέφωνα :(28433) 40500 ή 40530                           Ακαδημίας  40 – Τ.Κ.101 74 ΑΘΗΝΑ          

FAX        :(28430) 29243                                                    

E-mail     :info@sitia.gr   

                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ         

O Δήμος Σητείας Λασιθίου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 172/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. 148 /2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ενδιαφέρεται για την χρηματοδότηση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ», με συνομολόγηση δανείου συνολικού ύψους ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1.879.114,60), με αναγνωρισμένα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3463/2006 –ΔΚΚ και  264 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Σητείας προσκαλεί αναγνωρισμένα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και αφού λάβουν υπόψη τους ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη δανείου που ορίζονται στο άρθρο 264 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Ειδικότερα:

Α. Οικονομικοί και Λοιποί Όροι της Δανειακής Σύμβασης - Ισχύς της Προσφοράς

1. Οικονομικοί και Λοιποί ΄Οροι της Δανειακής Σύμβασης

Η προσφορά που 0α υποβληθεί από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κατάρτιση της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τους κάτωθι Οικονομικούς και Λοιπούς όρους:

Ποσό δανείου:  Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα εννιά χιλιάδες εκατό δέκα τέσσερα ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά    (1.879.114,60).

Σκοπός δανείου: Σκοπός του δανείου είναι η « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡ-ΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ»

Χρηματοδοτικό σχήμα του έργου: Η χρηματοδότηση θα  καλυφθεί σε ποσοστό 100 % από δανειοδότηση.

Διάρκεια δανείου: Δέκα (10) έτη (από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου) με δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του συνόλου του δανείου χωρίς ποινή και χωρίς περίοδο χάριτος

Τρόπος αποπληρωμής δανείου:  Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε ίσες ετήσιες και σταθερές τοκοχρεολυτικές δόσεις. Επίσης θα πρέπει μαζί με την προσφορά να προσκο-μισθεί και ενδεικτικός Πίνακας Αποπληρωμής του δανείου στον οποίο θα φαίνεται το συνολικό κόστος του δανείου, ήτοι των τοκοχρεολυτικών δόσεων στον οποίο θα συνυπολογίζεται και η εισφορά του Ν. 128/1975, ως ισχύει

Συμβατικό Επιτόκιο: Πρόταση σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

Σε κάθε περίπτωση τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού του προσφερόμενου Συμβατικού Επιτοκίου.

Ασφάλεια δανείου : Η εξασφάλιση των δανείου θα γίνει με εκχώρηση των ανταποδοτικών δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας (άρθρ.25 Ν. 1828/1998)  ή και από τμήμα των Κ.Α.Π.,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Εξυπηρέτηση του δανείου : Η έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου αποφασίζεται με την απόφαση έγκρισης της χορήγησης του δανείου.

Λοιπές Επιβαρύνσεις: Τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσδιορίσουν στην προσφορά τους  και το ύψος των κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών  συνομολόγησης του Δανείου.

2.  Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους με δυνατό-τητα παράτασης για ένα  (1) επιπλέον μήνα εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο πριν τη λήξη της   . Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Β. Κριτήρια Αξιολόγησης των Προσφορών

Για την συνομολόγηση του δανείου θα επιλεγεί η συμφερότερη για το Δήμο Σητείας προσφορά. Οι προσφορές εφόσον είναι τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αναδειχθεί η συμφερότερη προσφορά την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σητείας για να ληφθεί  σχετική απόφαση  συνομολόγησης του δανείου. Η Οικονομική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων των προσφορών και του φακέλου εν γένει και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα στην προθεσμία που θα τεθεί.

Η επιλογή/αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και κατακύρωση της σύμβασης δανείου  θα κοινοποιηθεί εγγράφως σε όλα τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέθεσαν προσφορά.

Γ. Διαδικασία Φακέλου Προσφοράς

 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

α) Κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οφείλει να καταθέσει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:

  • Την προσφορά του σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογεγραμμένα από το αρμόδιο νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους Οικονομικούς και Λοιπούς όρους που προτείνει στο Δήμο Σητείας το εν λόγω πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α. «Οικονομικοί και Λοιποί ΄Οροι της Δανειακής Σύμβασης - Ισχύς της Προσφοράς» .
  • Ενδεικτικό Πίνακα Αποπληρωμής του δανείου, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς στον οποίο θα συνυπολογίζεται και η εισφορά του Ν. 128/1975, ως ισχύει.

β) Στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και το κείμενο:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ : Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα εννιά χιλιάδες εκατό δέκα τέσσερα ΕΥΡΩ  και εξήντα λεπτά   (1.879.114,60)  ΓΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ»

 2. Χρόνος-Τόπος υποβολής προσφορών

   Οι παραπάνω κλειστές προσφορές θα πρέπει να  κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας (οδός Π. Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ) έως την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 14.30΄

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 Η Οικονομική Επιτροπή ή/ και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σητείας δεν δεσμεύεται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο να αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αλλά έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να παρατείνει, αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει την παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράτασης, αναβολής, ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της παρούσας τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποβάλλει προσφορά δεν θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιαδήποτε λόγο έναντι του Δήμου Σητείας, ούτε ακόμη για την κάλυψη οποιονδήποτε δαπανών στα οποία υποβλήθηκαν για την υποβολή της εν λόγω προσφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από το Δήμο Σητείας, η καταρτισθείσα δανειακή σύμβαση και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων από το Δήμο  τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης λήψης των σχετικών εισηγήσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από τα προβλεπόμενα σε αυτές αρμόδια όργανα καθώς και  την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας
  2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αποσταλεί επί απόδειξη παραλαβής στα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σητείας καθώς και στο Τ.Π.& Δ.

Σε κάθε περίπτωση η παρούσα  είναι διαθέσιμη στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σητείας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν κατά τις εργάσιμες για τους Δήμους ημέρες και ώρες στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σητείας (τηλ. 28433 40 500- 501  ή 28433 40 530).

                         

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ