ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

24/08/2018 14:07  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  29  Αυγούστου έτους 2018 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία των pillars».
  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της κρουαζιέρας».
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων γενικών εργασιών «παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ.Σ».
  5. Σύναψη σύμβαση με εταιρεία την κατά αποκλειστικότητα εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς και τελικής διάθεσης των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων από τις δεξαμενές του Δ.Λ.Τ.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ