ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

04/10/2019 14:54  -  1 αναγνώσεις

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                               Σητεία  04– 10 - 2019

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                            

Ταχ.Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                              Αριθ.  Απόφ:  985                Τ.Κ  723 00 ΣΗΤΕΙΑ                              

 Τηλέφωνο :  2843340543,514                                          

 F A X    :       2843024584                                                

 E- mail :   info@sitia.gr         

                                      

        

ΘΕΜΑ : Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων.

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Δήμαρχος  Σητείας  λαμβάνοντας υπόψη:

 

 

1) Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

    (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α’) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

    Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως          τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ.Α'), περί δυνατότητας του Δημάρχου να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων  δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

2) το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του

     Ν.3852/2010.   

3) την υπ’ αριθ. 34/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου

     με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και επιλαχόντες των δημοτικών

     εκλογών της 26ης Μαίου & 2 Ιουνίου 2019 που αφορούν στο Δήμο Σητείας.

4) Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων

    δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

 

 

                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

1)    Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Σητείας και αναθέτουμε σε αυτούς, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και συντονισμό δράσεων όπως αναλύονται παρακάτω:

 

α. Την κ. Γιαννακάκη Μαρία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

    την καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και ειδικότερα:

-      Την εποπτεία κατάρτισης πολυετούς σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του δήμου και την ευθύνη υλοποίησής του.

-      Την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας .

 

Επίσης την ορίζει αρμόδια για θέματα πολιτισμού του Δήμου, σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.).

 

 

β. Τον κ. Ατζαράκη Γεώργιο, ο οποίος θα συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο   στη δημοτική ενότητα Ανάληψης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

-        την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι  εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

-        την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

-        τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας, του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

-        τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

-        την ευθύνη λειτουργίας, στα όρια της Δημοτικής  Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν:

  • της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης  και των

    αντλιοστασίων.

  • της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής

    περιφέρειας της  Δημοτικής  ενότητας, της αποκομιδής  και διαχείρισης

    των αποβλήτων.

 

γ.  Τον κ. Αυγουστινάκη Εμμανουήλ, ο οποίος θα συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στη δημοτική  ενότητα Λεύκης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

-       την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι  εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

-       την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

-       τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας, του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

-       τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

-       την ευθύνη λειτουργίας, στα όρια της δημοτικής  ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν ήτοι:

  • της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης  και των

    αντλιοστασίων.

  • της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής

    περιφέρειας της  Δημοτικής  ενότητας, της αποκομιδής  και διαχείρισης των

    αποβλήτων.

 

δ.  Τον κ. Γαλετάκη Εμμανουήλ, ο οποίος θα συνεπικουρεί την αρμόδια Αντιδήμαρχο στη δημοτική ενότητα Σητείας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

-        την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

-        τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας, του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

-        τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

-        την ευθύνη λειτουργίας, στα όρια της δημοτικής  ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν:

  • της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης  και των

    αντλιοστασίων.

  • της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής

    περιφέρειας της  δημοτικής  ενότητας, της αποκομιδής  και διαχείρισης

       των αποβλήτων.

 

 

Επίσης τον ορίζει αρμόδιο για την εποπτεία, την οργάνωση και την προβολή των θεμάτων που αφορούν στον Αθλητικό Τομέα του Δήμου, σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.).

 

2)    Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

 

3)  Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίηση ή ανάκλησή της.

 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, στους Αντιδημάρχους, στους προέδρους κοινοτήτων, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

 

 

                                                                             Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                Ζερβάκης Γεώργιος