ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

04/10/2019 14:58  -  1 αναγνώσεις

             ελληνικη  δημοκρατια                                               

                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                              Σητεία   04 – 10 - 2019

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                            

Ταχ.Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                              Αριθ.  Απόφ:  986                 Τ.Κ  723 00 ΣΗΤΕΙΑ                              

 Τηλέφωνο :  2843340543,514                                          

 F A X    :       2843024584                                                

 E- mail :   info@sitia.gr         

                                      

        

ΘΕΜΑ : Ορισμός άμισθου ειδικού συμβούλου.

 

 

           Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Δήμαρχος Σητείας  λαμβάνοντας υπόψη:

 

 

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και       Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114/2006 τ.Α’.)

2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης »

    (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α’.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός

    του Δήμου.

 

 

                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

Ορίζουμε τον κ. Λουμπουνάκη Αντώνιο του Ιωάννη ως άμισθο σύμβουλο σε θέματα που σχετίζονται με τον ενεργειακό κόμβο της περιοχής Αθερινόλακκου Σητείας.

 

Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος, ο οποίος θα υποβάλει στο Δήμαρχο εισηγήσεις προφορικά ή γραπτά, υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της.

 

 

                                                                             Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                Ζερβάκης Γεώργιος