Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/07/2017 14:30  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                      ΣΗΤΕΙΑ  7/7/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3295

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   11η του μηνός  Ιουλίου    έτους  2017,  ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.   Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

2.   Έγκριση ανατροπών αποφάσεων ανάληψης  υποχρέωσης.

3.  Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

4.   Έγκριση προτάσεων ανάληψης  πολυετών  υποχρεώσεων  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

5.   Έγκριση έκδοσης εντάλματος  προπληρωμής  δαπάνης για την  ηλεκτροδότηση μιας μονοφασικής  παροχής στον οικισμό Λάστρου -    Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου  - Έγκριση  προτάσης ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση διάθεσης  της σχετικής πίστωσης. 

6.  Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής  δαπανών  προνοιακών επιδομάτων διμήνου  Μαΐου – Ιουνίου.  Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων.  Έγκριση  προτάσεων  ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  των σχετικών πιστώσεων.

7.   Έγκριση  δαπανών  που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή τοπικών κοινοτήτων.

8.  Έγκριση  3ου  πρακτικού  κατακύρωση  αποτελέσματος  του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας  «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού έτους 2017».

9.  Έγκριση  3ου  πρακτικού  κατακύρωση  αποτελέσματος  του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  «Ειδών καθαρισμού & ευπρεπισμού υπηρεσιών του Δήμου Σητείας & των νομικών του προσώπων έτους 2017».

10.   Καθορισμός όρων  διενέργειας ανοικτού   διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Μαρωνιά».  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

11.  Καθορισμός όρων  διενέργειας ανοικτού  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση κατά τμήματα αγροτικών οδών Μέσα  Μουλιανών - Κουκίστρες, Έξω  Μουλιανών - Λίμνες, Χρυσοπηγή – Μπέμπονας».  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

12.  Καθορισμός όρων  διενέργειας – έγκριση τευχών δημοπράτησης,  συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση – ενίσχυση Δημοτικού Σχολείου Σφάκας».  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

13.  Καθορισμός όρων  διενέργειας – έγκριση τευχών δημοπράτησης,  συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Πλακοστρώσεις οδών  των τ. κ. Πισκοκεφάλου και Πραισού.».  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

14.  Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της υπ. αριθ. 39/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

15.  Λήψη απόφασης περί δικαστικής εκπροσώπησης  υπαλλήλου του Δήμου, από τον δικηγόρο του Δήμου.

16.  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη, προσφυγής και αίτηση αναστολής κατά της με αριθ. 21/2017 απόφαση του Λιμενάρχη Σητείας.

17.   Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της με αριθ. 177/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

 

                                                               Ο Πρόεδρος  της  Ο. Ε.

 

                                                                      Τερζής Λεωνίδας