18/3/2011. Συγκρότηση ΟΔΕ ΔΕΥΑ Σητείας.

18/03/2011 12:14  -  1392 αναγνώσεις

Πρακτ.2o

-----------------

Αποφ. 30

                                          Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της υπ'' αρ. 2 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σητείας.

                                             

Αρ. Απόφ. 30                   Περίληψη : Συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας

                                                              διοίκησης έργου (ΟΔΕ).                                                             

 

Στη Σητεία σήμερα στις 24 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ που στεγάζονται στο κτήριο διοίκησης του Βιολογικού Καθαρισμού στη Σητεία, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ ύστερα από την υπ'' αρ. 108/8-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε την ίδια μέρα σε όλα τα μέλη αυτής. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα 5 επί συνόλου 5 μελών ήτοι:

                   Π Α Ρ Ο Ν Τ Α                                                     Α Π Ο Ν Τ Α

1)Πετρουλάκης Θεόδωρος,  Πρόεδρος        

2)Νικολαϊδης Εμμανουήλ,    Μέλος                                                                                                   

3) Κουρουπάκης Νικόλαος,  Μέλος                

4)Σφενδυλάκη Θεονύμφη,    Μέλος                              

5)Περάκης Κωνσταντίνος,    Μέλος                                                                                     

  Εισάγεται προς συζήτηση το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Ο Πρόεδρος   έδωσε το λόγο στον Γενικό Διευθυντή ο οποίος είπε τα ακόλουθα:       

 ... Ο Ν. 3861/2010 (Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις) θα εφαρμοστεί και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. από 15/3/2011. Για να εφαρμοστεί το «Πρόγραμμα Διαύγεια» θα πρέπει να συγκροτηθεί Ομάδα Διοίκησης Έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο και να οριστούν τα μέλη της.

Προτείνονται οι παρακάτω υπάλληλοι:

  1. Γουλιέλμος Νεκτάριος υπεύθυνος με αναπληρωτή υπεύθυνο Ψωμαδάκη Σταύρο
  2. Παναγιωτάκη Δέσποινα μέλος με αναπληρωματικό μέλος Ρεμουντάκη Νικόλαο
  3. Τσιμινικάκης Κυριάκος μέλος με αναπληρωματικό μέλος Περάκη Κων/νο

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, έλαβε το λόγο και ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους:

α)τις διατάξεις του Ν.1069/80 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα

β)το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 3861/2010 (Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις)

γ)το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Συγκροτεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), αποτελούμενη από 6 υπαλλήλους της ΔΕΥΑΣ όπως παρακάτω:

1. Γουλιέλμο Νεκτάριο ΔΕ, Χειριστή Η/Υ, υπεύθυνο και συντονιστή της Ο.Δ.Ε. , με στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 28430-26211  e-mail: goulielmos@deyasitias.gr με αναπληρωτή τον Ψωμαδάκη Σταύρο ΠΕ, Τοπογράφο Μηχανικό, Γενικό Διευθυντή , με στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 28430-26211 e-mail: psomadakis@sit.forthnet.gr

2. Παναγιωτάκη Δέσποινα ΔΕ, Γραμματέα Δ.Σ., επί αποφάσεων Δ.Σ. , αποφάσεων Προέδρου και αποφάσεων Γενικού Διευθυντή, μέλος με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:28430-26211 e-mail: panagiotaki@deyasitias.gr  με αναπληρωτή Ρεμουντάκη Νικόλαο ΤΕ, Λογιστή Α΄, Προϊστάμενο Ο.Υ., επί οικονομικών θεμάτων και θεμάτων προσωπικού με στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 28430-26211  e-mail: remoudakis@deyasitias.gr

3. Τσιμινικάκη Κυριάκο ΠΕ, Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάμενο Τ.Υ., επί θεμάτων της Τ.Υ. μέλος , με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 28430-29336 e-mail: tsiminikakis@deyasitias.gr με αναπληρωτή τον Περάκη Κων/νο ΤΕ, Τεχνολόγο Δομικών Έργων, επί θεμάτων Τ.Υ. με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:28430-25911 e-mail:perakis@deyasitias.gr

 Β. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν. 3861/2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η τήρηση αρχείου  των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

 Γ. Η Ο.Δ.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

 Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας.

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2011

…………………………………………………………………………………………

                     Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σητεία    24-02-2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της ΔΕΥΑΣ

 

  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡHΣ