Μεταβίβαση ή Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας καταστήματος

04/09/2007 16:26  -  25420 αναγνώσεις

 

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση άδειας καταστήματος.

 1. Αίτηση
 2. Παλαιά άδεια
 3. Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες
 4. Έγγραφο (σύμβαση, συμβολαιογραφικό έγγραφο κ.λ.π.) από το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση της επιχείρησης..
 5. Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο Σητείας το ποσό των 150 euro.
 6. Βιβλιάριο υγείας (θεωρημένο φωτ/φο)
 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
 8. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο)
 9. Βεβαίωση δήλωσης μεταβολής της Δ.Ο.Υ. στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη (θεωρημένο φωτ/φο) και διακοπή της δραστηριότητας του προηγούμενου ιδιοκτήτη
 10. Δύο σχεδιαγράμματα, τα παλαιά, (τα θεωρημένα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας) .
 11. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, ή αλλαγή της χρήσης του κατ/τος.
 12. Μισθωτήριο
 13. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας . Ελέγχεται από την υπηρεσία εάν ισχύει το προηγούμενο.
 14. Όταν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 καθισμάτων βεβαίωση ΑΕΠΙ
 15. Όταν πρόκειται για κρεοπωλεία, βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλη στο όνομα του ενδιαφερομένου (θεωρημένο φωτ/φο).
 16. Δημοτική ενημερότητα από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Σητείας. Με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ
 17. Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου ιδιοκτήτη, ότι μεταβιβάζει την επιχείρηση και είναι συνυπεύθυνος για τη λειτουργία του καταστήματος έως την έκδοση της νέας άδειας.

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση άδειας κατ/τος λόγω θανάτου

Διαδικασία χωρίς προέγκριση

 1. Αίτηση
 2. Παλαιά άδεια
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (θεωρημένο φωτ/φο)
 4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η συγγένεια
 6. Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των κληρονόμων (θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής) ότι παραχωρούν την εκμετάλλευση της άδειας
 7. Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο Σητείας το ποσό των 150 euro
 8. Βιβλιάριο υγείας (θεωρημένο φωτ/φο)
 9. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο)
 11. Βεβαίωση δήλωσης μεταβολής της Δ.Ο.Υ. στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη (θεωρημένο φωτ/φο)
 12. Δύο σχεδιαγράμματα, τα παλαιά, (τα θεωρημένα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας).
 13. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση ή αλλαγή χρήσης του κατ/τος
 14. Μισθωτήριο
 15. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 16. Όταν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 καθισμάτων βεβαίωση ΑΕΠΙ
 17. Όταν πρόκειται για κρεοπωλεία, βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλη στο όνομα του ενδιαφερομένου (θεωρημένο φωτ/φο)
 18. Δημοτική ενημερότητα από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Σητείας. Με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ

Δικαιολογητικά για αντικατάσταση άδειας λόγω τροποποίησης εταιρικού

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), ότι η συναφθείσα μίσθωση του ακινήτου εξακολουθεί να ισχύει και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί αγωγή εξώσεως, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση εξώσεως και απόδειξη πληρωμής τελευταίου ενοικίου. Στην αντίθετη περίπτωση νέο μισθωτήριο, το οποίο να έχει κατατεθεί στην Εφορία (ακριβές φωτ/φο).
 3. Δύο Κατόψεις των χώρων (τις αρχικές με τις οποίες χορηγήθηκε η προηγούμενη άδεια)
 4. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας):
  α) σε όλα τα κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος που στεγάζονται σε νέα κτίρια και εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/88.
  β) σε όλα τα κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος που στεγάζονται σε υπόγειους χώρους άσχετα από την χωρητικότητά τους (άρθρο 15 της Α1β 8577/83).
  γ) σε όλες τις αίθουσες συγκέντρωσης κοινού υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενεία, ταβέρνες κ.λπ.) ανεξαρτήτως καθισμάτων, σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 3γ άρθρο 1.

  Στα κατ/ματα που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, θα προσκομίζετε τιμολόγιο αγοράς δύο πυροσβεστήρων και υπεύθυνη δήλωση του πωλητή (των πυροσβεστήρων), με υπογραφή και σφραγίδα του, ότι οι πυροσβεστήρες είναι καινούργιοι και λειτουργούν καλώς ή ότι αναγομώθηκαν και λειτουργούν καλώς.
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 6. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
 7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου . Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
 8. Τέσσερις πρόσφατες (4) φωτογραφίες.
 9. Παράβολο 150 euro το οποίο θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.
 10. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας από την οποία να προκύπτει η τροποποίηση (ακριβές φωτ/φο).
 11. Δημοτική ενημερότητα από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Σητείας.
 12. Επιστροφή παλαιάς άδειας
 13. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή, ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 14. Βεβαίωση της ΑΕΠΙ, όταν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης.
 15. Τροποποίηση του καταστατικού (ακριβές φωτ/φο), από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι πρόκειται για τροποποίηση και όχι για νέο καταστατικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών διατάξεων.

Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας από τη Νομαρχία Σητείας, 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).

 1. Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ.
 2. Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.
 3. Ποινικό μητρώο, όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα προσκομίζονται υποχρεωτικά για τα: κέντρα διασκέδασης, τα κατ/τα στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά για άμεση κατανάλωση εντός αυτών, (μπάρ και τα όμοια προς αυτά), τα καφενεία, τα αναψυκτήρια, οι πιτσαρίες, τα σνακ μπαρ, fast food, καθώς και τα μικτά κατ/τα, αν σ'' αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω κατ/τα.

Για τα λοιπά κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν μόνο τον εκπρόσωπο της εταιρείας).

Δικαιολογητικά αντικατάστασης άδειας κρεοπωλείου λόγω αποχώρησης του κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος

Α. Δικαιολογητικά Καταστηματάρχη

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου
 2. Εκατόν πενήντα (150) euro οι οποίες θα καταβληθούν στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 4. Δημοτική ενημερότητα από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Σητείας (προσκομίζοντας πρόσφατη απόδεικη της Δ.Ε.Η.)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η πρόσληψη του κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 6. Ακριβές φωτ/φο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος.

  ( Ο Ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει για ακύρωση την άδεια με την παραλαβή της νέας).
 7. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες.
 8. Ακριβές φωτ/φο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση ή ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του κατ/τος.


Β. Δικαιολογητικά του Κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος

 1. Κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η σχέση εργασίας
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ακριβές φωτ/φο)
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ακριβές φωτ/φο)
 4. Βιβλιάριο Υγείας. Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται Βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου. (ακριβές φωτ/φο)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν χρησιμοποιεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την άδεια λειτουργίας άλλου κατ/τος και σε περίπτωση αποχώρησής του, θα ενημερώνετε η Υπηρεσία.

Δικαιολογητικά αντικατάστασης άδειας κομμωτηρίου λόγω αποχώρησης του κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος

Α. Δικαιολογητικά Καταστηματάρχη

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου
 2. Εκατόν πενήντα (150) euro οι οποίες θα καταβληθούν στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
 4. Δημοτική ενημερότητα από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Σητείας. Με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η πρόσληψη του κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 6. Ακριβές φωτ/φο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος. ( Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει για ακύρωση την άδεια με την παραλαβή της νέας).
 7. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες.
 8. Ακριβές φωτ/φο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση ή ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος

Β. Δικαιολογητικά του Κατόχου της άδειας άσκησης επαγγέλματος

 1. Κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η σχέση εργασίας
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ακριβές φωτ/φο)
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ακριβές φωτ/φο)
 4. Βιβλιάριο Υγείας. Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται Βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου. (ακριβές φωτ/φο)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν χρησιμοποιεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την άδεια λειτουργίας άλλου κατ/τος και σε περίπτωση αποχώρησής του, θα ενημερώνετε η Υπηρεσία.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Ελέγχου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Τηλέφωνο:
28433 - 40547